Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Sprzedaż samochodów i usługi posprzedażne

Niniejszym dokumentem spółka CARDION CARS a.s. z siedzibą przy ul. z siedzibą pod adresem K Chotobuzi 333, 251 01 Čestlice, ID: 28448430, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze. Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja B, wkładka 14583 i jego CARDION CARS a.s., oddział Dejvice, Podbabská 17, Praha 6 -. Dejvice i CARDION CARS a.s., oddział Stodůlky, Šafránkova, 155 00 Praha 5 - Stodůlky ("Odpowiednik") i członkowie Grupy VOLVO spółka Auto Cardion s.r.o. z siedzibą w Heršpická 788/9, 639 00 Brno-Štýřice, ID: 04156854, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Pradze, sekcja C, wkładka 88475, Volvo Car Czech Republic s.r.o. z siedzibą pod adresem K Chotobuzi 333, 251 01 Čestlice, numer identyfikacyjny: 63981726, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, pozycja 88475. Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wkładka 39848 oraz Volvo Group Czech Republic, s.r.o. z siedzibą pod adresem Obchodní 109, 251 01 Čestlice, nr identyfikacyjny: 61055239, zarejestrowaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wkładka 43796 (zwana dalej "Group VOLVO"), przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych i praw użytkownika związanych z tym przetwarzaniem. Twoich praw związanych z tym przetwarzaniem.

Przetwarzanie odbywa się w kontekście tej działalności polegającej na sprzedaży samochodu i świadczeniu usług posprzedażnych.

 1. Weryfikacja danych podczas sprzedaży samochodu klienta
 2. Jazda próbna
 3. Zamówienie klienta i jego realizacja
 4. Przekazanie samochodu
 5. Zapewnienie i świadczenie usług posprzedażnych
 6. Kompletacja zamówienia w warsztacie
 7. Organizacja i uzgodnienia serwisowe
 8. Badanie satysfakcji klientów
 9. Rozpatrywanie skarg klientów
 10. Rozliczenia z dostawcami z tytułu poniesionych przez nich kosztów gwarancji
Jakie są Twoje prawa?

Użytkownik ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych
 2. Prawo do sprostowania danych
 3. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania
 5. Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania
 6. Prawo do przenoszenia danych
 7. Prawo do wniesienia sprzeciwu
 8. Prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Więcej informacji na temat praw użytkownika można znaleźć w "Polityce prywatności".

Jak możesz skorzystać ze swoich praw?

Aby komunikować się z VOLVO Groups w sprawie swoich danych osobowych, możesz skorzystać z następujących kontaktów.

Elektronicznie na:

https://www.volvista.pl/gdpr

Telefonicznie pod adresem:

+420 730 811 888

Na piśmie do:

CARDION CARS a.s.
Do rąk DPO
K Chotobuzi 333
251 01 Čestlice

Jeśli Twoje żądania w związku z wykonywaniem Twoich praw są wyraźnie nieuzasadnione lub nieracjonalne, Auto Průhonice może zażądać Rozsądnych kosztów nieprzekraczających niezbędnych kosztów przetwarzania żądania.

Inspektor ds. prywatności

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych można skontaktować się z inspektorem ochrony danych CARDION CARS a.s.

1. Weryfikacja danych podczas sprzedaży samochodu klienta

Cel przetwarzania

Weryfikacja danych przy sprzedaży samochodu klienta i wewnętrznych procesów procesów

Opis celu przetwarzania

Podanie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem abyśmy mogli

 • weryfikacji Twojej tożsamości,
 • związku prawnego ze sprzedawanym samochodem; oraz
 • pewnych podobnych informacji,

które podałeś na swój temat i które są istotne dla wykonania naszych praw i obowiązków związanych ze sprzedażą samochodu. samochodu.

Aby przetwarzać dane osobowe użytkownika, konieczne jest udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. zgody na przetwarzanie danych osobowych. Udzielając zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik wyraża również zgodę na wykonanie lub wykorzystanie kopii dokumentu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. obowiązującymi przepisami prawa. Możemy również wykonać kopię w następujący sposób wykorzystać ją do weryfikacji w kontekście kontroli wewnętrznej zgodności z naszymi prawami i obowiązkami (np. uprawnienia do zapłaty ceny sprzedanego samochodu).

Zezwolenie na przetwarzanie .

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych jest udzielane na podstawie zgodę. Jeśli użytkownik nie wyraził na to zgody, nie będziemy przetwarzać danych osobowych z tego powodu.

Źródło danych osobowych

Dane osobowe uzyskujemy bezpośrednio od użytkownika.

Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych

Kopia dokumentu osobistego:

 • Dowód osobisty,
 • paszport,
 • prawo jazdy i/lub
 • inny niezbędny dokument osobisty),
 • lub inny dokument publiczny.

Informacje na temat tego, jakie dane osobowe przetwarzamy w każdej kategorii, można znaleźć na stronie "Polityka prywatności"

Czas przetwarzania i archiwizacji

Twoje dane osobowe będą archiwizowane przez 10 lat od daty ich uzyskania. kopii.

Kategorie podmiotów przetwarzających lub odbiorców, którym dane osobowe możemy ujawnić dane osobowe

Bezpośrednie procesory:

Spółki należące do Volvo Group.

Inne procesory:

W uzasadnionych przypadkach dane osobowe użytkownika mogą być przekazane policji Republiki Czeskiej, sądom lub innym organom ścigania, w zakresie innym organom ścigania, w niezbędnym niezbędnym zakresie i w granicach prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub do firm międzynarodowych

W ramach powyższego przetwarzania dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane do krajów spoza UE.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych

W tym przetwarzaniu podejmowanie automatycznych decyzji nie występuje.

Inne informacje

Twoje dane osobowe mogą być zgodnie z prawem 499/2004 Coll., w sprawie usług archiwizacji i archiwizacji archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, badań historycznych lub statystycznych.

2. Jazda próbna

Cel przetwarzania

Zapewnienie pojazdu do przeprowadzenia jazdy próbnej.

Opis celu przetwarzania

Używamy Twoich danych osobowych, aby umożliwić Ci zweryfikowanie pojazdu przed jego zakupem.

Zezwolenie na przetwarzanie

Zabranie pojazdu na jazdę próbną przed zakupem jest można nabyć wyłącznie po zawarciu "Umowy o udostępnienie pojazdu silnikowego do jazdy próbnej". pojazdu silnikowego na jazdę próbną". Poprzez zawarcie tej umowę, można przeprowadzić jazdę próbną.

Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, a ich niepodanie może spowodować jeśli ich nie podasz, możesz spowodować, że Nie udostępnimy Ci pojazdu testowego.

Źródło danych osobowych

Dane osobowe uzyskujemy bezpośrednio od użytkownika.

Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych

 • Id,
 • Dane kontaktowe,
 • Dane opisowe,
 • Dane transakcji,
 • Dane techniczne pojazdu,
 • Historia handlowa,
 • Profil handlowy.

Informacje na temat tego, jakie dane osobowe przetwarzamy w każdej kategorii, można znaleźć na stronie "Polityka prywatności".

Czas przetwarzania i archiwizacji

Będziemy archiwizować Twoje dane osobowe przez 10 lat od zakończenia produkcji samochodu.

Kategorie podmiotów przetwarzających lub odbiorców, którym dane osobowe możemy ujawnić dane osobowe

Bezpośrednie procesory:

Spółki należące do Volvo Group.

Inne procesory:

W uzasadnionych przypadkach dane osobowe użytkownika mogą być przekazane policji Republiki Czeskiej, sądom lub innym organom ścigania, w zakresie innym organom ścigania, w niezbędnym niezbędnym zakresie i w granicach prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub do firm międzynarodowych

W ramach powyższego przetwarzania dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane do krajów spoza UE.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych

W tym przetwarzaniu podejmowanie automatycznych decyzji nie występuje.

Inne informacje

Twoje dane osobowe mogą być zgodnie z prawem 499/2004 Coll., w sprawie usług archiwizacji i archiwizacji archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, badań historycznych lub statystycznych.

3. Zamówienie klienta i jego realizacja

Cel przetwarzania

Zamówienie klienta i jego realizacja

Opis celu przetwarzania

Będziemy wykorzystywać przekazane nam dane osobowe do realizacji zamówienia lub w celu doposażenia akcesoriów po zakupie samochodu.

Przekazane nam dane osobowe wykorzystujemy we wszystkich działań, które są niezbędne i odpowiednie do przeprowadzenia zakupu samochodu określonego przez użytkownika. Utworzenie wiążącego zamówienia na samochód według specyfikacji użytkownika Ustalenia między nami a użytkownikiem

(i) zobowiązanie użytkownika do zapłaty ceny zakupu określonego pojazdu w sposób określony w Umowie zakupu,

(ii) zobowiązanie użytkownika do odbioru pojazdu określonego w zamówieniu, bez zbędnej zwłoki.

Ponadto, dane osobowe użytkownika mogą być podlegać przetwarzaniu w celu rozpatrywania spraw prawnych oraz monitorowania i bieżącej oceny ryzyka prawnego.

Zezwolenie na przetwarzanie .

Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym w celu zawarcia zamówienia, wykonania umowy zakupu lub zorganizowania profesjonalnego doposażenia w wybrane akcesoria. akcesoriów.

Bez ich zapewnienia nie jest możliwe wykonanie powyższych czynności. działań.

Źródło danych osobowych

Dane osobowe uzyskujemy bezpośrednio od użytkownika.

Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych

 • Id,
 • Dane kontaktowe,
 • Dane opisowe,
 • Dane transakcji,
 • Dane techniczne produktu,
 • Historia handlowa,
 • Profil handlowy.

Informacje na temat tego, jakie dane osobowe przetwarzamy w każdej kategorii, można znaleźć na stronie "Polityka prywatności".

Czas przetwarzania i archiwizacji

Twoje dane osobowe będą archiwizowane przez 10 lat od zakończenia zamówienia.

Kategorie podmiotów przetwarzających lub odbiorców, którym dane osobowe możemy ujawnić dane osobowe

Bezpośrednie procesory:

Spółki należące do Volvo Group.

Inne procesory:

W uzasadnionych przypadkach dane osobowe użytkownika mogą być przekazane policji Republiki Czeskiej, sądom lub innym organom ścigania, w zakresie innym organom ścigania, w niezbędnym niezbędnym zakresie i w granicach prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub do firm międzynarodowych

W ramach powyższego przetwarzania dane osobowe użytkownika będą przekazywane do krajów:

(a) w UE: producenci, międzynarodowe koncerny Volvo Cars Corporation, Göteborg, 405 31, Szwecja,

b) poza UE: dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych

W tym przetwarzaniu podejmowanie automatycznych decyzji nie występuje.

Inne informacje

Twoje dane osobowe mogą być zgodnie z prawem 499/2004 Coll., w sprawie usług archiwizacji i archiwizacji archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, badań historycznych lub statystycznych.

4. Przekazanie samochodu

Cel przetwarzania

Przekazanie samochodu

Opis celu przetwarzania

Wykorzystujemy przekazane nam dane osobowe we wszystkich działań, które są niezbędne i odpowiednie do realizacji wiążącego zamówienia i zawartej umowy kupna-sprzedaży. umowy.

Przekazanie samochodu jest możliwe po:

(i) zapłacie ceny zakupu określonego pojazdu, tj. w sposób określony w umowie sprzedaży,

(ii) wyprodukowanie pojazdu, przetransportowanie go do nas i przygotowanie do dostawy.

Twoje dane osobowe mogą być również podlegać przetwarzaniu w celu rozwiązywania kwestii prawnych oraz monitorowania i bieżącej oceny ryzyka prawnego.

Zezwolenie na przetwarzanie .

Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym do wykonania niezbędnych czynności, bez których nie byłoby możliwe zawarcie zamówienia, umowy kupna lub jej realizacja.

Źródło danych osobowych

Dane osobowe uzyskujemy bezpośrednio od użytkownika.

Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych

 • Id,
 • Dane kontaktowe,
 • Dane opisowe,
 • Dane transakcji,
 • Dane techniczne produktu,
 • Historia handlowa,
 • Profil handlowy.

Informacje na temat tego, jakie dane osobowe przetwarzamy w każdej kategorii, można znaleźć na stronie "Polityka prywatności".

Czas przetwarzania i archiwizacji

Twoje dane osobowe będą archiwizowane przez 10 lat po zakończeniu produkcji samochodu.

Kategorie podmiotów przetwarzających lub odbiorców, którym dane osobowe możemy ujawnić dane osobowe

Bezpośrednie procesory:

Spółki należące do Volvo Group.

Inne procesory:

W uzasadnionych przypadkach dane osobowe użytkownika mogą być przekazane policji Republiki Czeskiej, sądom lub innym organom ścigania, w zakresie innym organom ścigania, w niezbędnym niezbędnym zakresie i w granicach prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub do firm międzynarodowych

W ramach powyższego przetwarzania dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane do krajów spoza UE, ale mogą zostać przekazane producentowi, międzynarodowej firmy Volvo Cars Corporation, Gothenburg, 405 31, Szwecja.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych

W tym przetwarzaniu podejmowanie automatycznych decyzji nie występuje.

Inne informacje

Twoje dane osobowe mogą być zgodnie z prawem 499/2004 Coll., w sprawie usług archiwizacji i archiwizacji archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, badań historycznych lub statystycznych.

5. Dostarczanie i świadczenie usług posprzedażnych

Cel przetwarzania

Dostarczanie i świadczenie usług posprzedażnych

Opis celu przetwarzania

Jeśli użytkownik wyrazi zainteresowanie naszymi usługami posprzedażowymi, wykorzystamy dane osobowe, które nam przekazałeś, aby zawrzeć umowy na usługi posprzedażowe. Jest to usługa płatna z góry, rozszerzona gwarancja i usługi pomocy technicznej.

Twoje dane osobowe mogą być nadal podlegać przetwarzaniu w celu rozwiązywania kwestii prawnych oraz monitorowania i bieżącej oceny ryzyka prawnego.

Zezwolenie na przetwarzanie .

Podanie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem umownym. wymogiem umownym. Bez ich podania nie byłoby możliwe zawarcie z użytkownikiem umowy o świadczenie usług posprzedażnych.

Źródło danych osobowych

Dane osobowe uzyskujemy bezpośrednio od użytkownika.

Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych

 • Dane identyfikacyjne
 • Dane kontaktowe
 • Dane techniczne produktu
 • Historia handlowa
 • Dane transakcji
 • Informacje dotyczące komunikacji i interakcji

Informacje na temat tego, jakie dane osobowe przetwarzamy w każdej kategorii, można znaleźć na stronie "Polityka prywatności"

Czas przetwarzania i archiwizacji

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika przez 10 lat po zakończeniu umowy.

Kategorie podmiotów przetwarzających lub odbiorców, którym dane osobowe możemy ujawnić dane osobowe

Bezpośrednie procesory:

Spółki należące do Volvo Group, Infolinia firmy.

Inne procesory:

W uzasadnionych przypadkach dane osobowe użytkownika mogą być przekazane policji Republiki Czeskiej, sądom lub innym organom ścigania, w zakresie innym organom ścigania, w niezbędnym niezbędnym zakresie i w granicach prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub do firm międzynarodowych

W ramach powyższego przetwarzania dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane do krajów spoza UE.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych

W tym przetwarzaniu podejmowanie automatycznych decyzji nie występuje.

Inne informacje

Twoje dane osobowe mogą być zgodnie z prawem 499/2004 Coll., w sprawie usług archiwizacji i archiwizacji archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, badań historycznych lub statystycznych.

6. Wypełnienie umowy w ramach usługi

Cel przetwarzania

Realizacja umowy w ramach usługi

Opis celu przetwarzania

Podane dane osobowe zostaną wykorzystane do przetwarzania zamówienia w naszym serwisie. Są to następujące działania:

 • umówienie się na wizytę,
 • wystawienie arkusza zamówienia,

- kontaktowanie się z użytkownikiem w sprawie postępów i realizacji zamówienia,

- rozpatrywanie ewentualnych roszczeń ubezpieczeniowych. w tym kontaktowanie się z firmą ubezpieczeniową,

 • fakturowanie.

Twoje dane osobowe mogą być nadal podlegać przetwarzaniu w celu zajmowania się kwestiami prawnymi oraz monitorowania i bieżącej oceny ryzyka prawnego.

Zezwolenie na przetwarzanie .

Podanie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem umownym. wymogiem umownym. Bez ich podania zawarcie umowy z użytkownikiem nie byłoby możliwe. umowy.

Źródło danych osobowych

Dane osobowe uzyskujemy bezpośrednio od użytkownika.

Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych

 • Dane identyfikacyjne
 • Dane kontaktowe
 • Historia handlowa
 • Dane techniczne produktu
 • Dane transakcji

Aby uzyskać informacje o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy w każdej kategorii, zobacz "Polityka prywatności".

Czas przetwarzania i archiwizacji

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika przez 10 lat po zakończeniu umowy o świadczenie usług.

Kategorie podmiotów przetwarzających lub odbiorców, którym dane osobowe możemy ujawnić dane osobowe

Bezpośrednie procesory:

Spółki w ramach Volvo Group. i Insurance Company.

Inne procesory:

W uzasadnionych przypadkach dane osobowe użytkownika mogą być przekazane policji Republiki Czeskiej, sądom lub innym organom ścigania, w zakresie innym organom ścigania, w niezbędnym niezbędnym zakresie i w granicach prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub do firm międzynarodowych

W ramach powyższego przetwarzania dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane do krajów spoza UE.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych

W tym przetwarzaniu podejmowanie automatycznych decyzji nie występuje.

Inne informacje

Twoje dane osobowe mogą być zgodnie z prawem 499/2004 Coll., w sprawie usług archiwizacji i archiwizacji archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, badań historycznych lub statystycznych.

7. Organizacja i świadczenie usług

Cel przetwarzania

Organizacja i świadczenie usług

Opis celu przetwarzania

Przekazane nam dane osobowe będziemy wykorzystywać do organizowania wszelkiego rodzaju usług na podstawie określonych przepisów prawa, w tym dostarczania informacji o niezbędnych działaniach serwisowych dotyczących Twojego samochodu.

Przechowujemy Twoje dane osobowe na podstawie wcześniejszego kontaktu z Tobą. z użytkownikiem lub mogą one zostać nam przekazane przez osobę, która sprzedała ci samochód.

Zezwolenie na przetwarzanie .

Musimy przetwarzać dane, aby spełnić obowiązek, nałożonego na nas przez prawo. Podanie danych jest wymogiem prawnym, a ich niepodanie może spowodować naruszenie prawa. spowodować naruszenie prawa.

Źródło danych osobowych

Uzyskujemy dane osobowe bezpośrednio od użytkownika lub od osób trzecich. osób.

Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych

 • Id,
 • Dane kontaktowe,
 • Dane techniczne produktu.

Informacje o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy w każdej kategorii, można znaleźć w dokumencie "Polityka prywatności".

Czas przetwarzania i archiwizacji

Będziemy archiwizować dane osobowe użytkownika przez 10 lat po wdrożeniu usługi.

Kategorie podmiotów przetwarzających lub odbiorców, którym dane osobowe możemy ujawnić dane osobowe

Bezpośrednie procesory:

Spółki należące do Volvo Group.

Inne procesory:

W uzasadnionych przypadkach dane osobowe użytkownika mogą być przekazane policji Republiki Czeskiej, sądom lub innym organom ścigania, w zakresie innym organom ścigania, w niezbędnym niezbędnym zakresie i w granicach prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub do firm międzynarodowych

W ramach powyższego przetwarzania dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane do krajów spoza UE, ale mogą zostać przekazane producentowi, międzynarodowej firmy Volvo Cars Corporation, Gothenburg, 405 31, Szwecja.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych

W tym przetwarzaniu podejmowanie automatycznych decyzji nie występuje.

Inne informacje

Twoje dane osobowe mogą być zgodnie z prawem 499/2004 Coll., w sprawie usług archiwizacji i archiwizacji archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, badań historycznych lub statystycznych.

8. Ankieta satysfakcji klienta

Cel przetwarzania

Badanie satysfakcji klienta

Opis celu przetwarzania

Przekazane nam dane osobowe będziemy wykorzystywać do, aby poznać Twoją opinię na temat dostarczanych przez nas produktów i usług w całej sieci dystrybucji Grupa Volvo . W oparciu o Twoją opinię możemy dalej ulepszyć nasze usługi i zapewnić możliwe środki zaradcze.

Zezwolenie na przetwarzanie .

Przetwarzanie danych leży w naszym uzasadnionym interesie. Naszym celem jest ciągłe ulepszanie naszych produktów i usług aby nasi klienci byli zadowoleni.

Źródło danych osobowych

Dane osobowe uzyskujemy bezpośrednio od użytkownika.

Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych

 • Id,
 • Dane kontaktowe,
 • Dane techniczne produktu,
 • Informacje zwrotne na temat satysfakcji.

Informacje na temat tego, jakie dane osobowe przetwarzamy w poszczególnych kategoriach, można znaleźć na stronie "Polityka prywatności".

Czas przetwarzania i archiwizacji

Twoje dane osobowe będą archiwizowane przez 3 lata po zakończeniu świadczenia usługi. usługi.

Kategorie podmiotów przetwarzających lub odbiorców, którym dane osobowe możemy ujawnić dane osobowe

Bezpośrednie procesory:

Spółki w ramach Volvo Group, Agencja raportująca, Agencja badawcza Satysfakcja (jeśli jest używana).

Inne procesory:

W uzasadnionych przypadkach dane osobowe użytkownika mogą być przekazane policji Republiki Czeskiej, sądom lub innym organom ścigania, w zakresie innym organom ścigania, w niezbędnym niezbędnym zakresie i w granicach prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub do firm międzynarodowych

W ramach powyższego przetwarzania dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane do krajów trzecich lub firm międzynarodowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych

W tym przetwarzaniu podejmowanie automatycznych decyzji nie występuje.

Inne informacje

Twoje dane osobowe mogą być zgodnie z prawem 499/2004 Coll., w sprawie usług archiwizacji i archiwizacji archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, badań historycznych lub statystycznych.

9. Obsługa skarg klientów

Cel przetwarzania

Obsługa skarg klientów

Opis celu przetwarzania

Przekazane nam dane osobowe wykorzystamy do rozpatrzenia skargi. Skargę można złożyć pocztą elektroniczną, listownie, telefonicznie, osobiście i za pośrednictwem formularzy na stronie internetowej.

W razie potrzeby, biorąc pod uwagę charakter skargę, ujawnimy dane osobowe użytkownika członkom Komisji ds. Grupy Auto Pruhonice. .

Zezwolenie na przetwarzanie .

Przeprowadzenie tego przetwarzania leży w naszym uzasadnionym interesie. Jest to naszym celem jest utrzymanie jakości, jakiej oczekujesz od naszych produktów i usług oraz usług i uniknięcie potencjalnych sporów.

Źródło danych osobowych

Dane osobowe uzyskujemy bezpośrednio od użytkownika.

Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych

- Id,

 • Dane kontaktowe,
 • Dane opisowe,
 • Dane techniczne produktu,
 • Historia handlowa,
 • Informacje o komunikacji i interakcji.

Informacje na temat tego, jakie dane osobowe przetwarzamy w każdej kategorii, można znaleźć na stronie "Polityka prywatności".

Czas przetwarzania i archiwizacji

Twoje dane osobowe będą archiwizowane przez 5 lat po rozpatrzeniu reklamacji.

Kategorie podmiotów przetwarzających lub odbiorców, którym dane osobowe możemy ujawnić dane osobowe

Bezpośrednie procesory:

Spółki należące do Volvo Group.

Inne procesory:

W uzasadnionych przypadkach dane osobowe użytkownika mogą być przekazane policji Republiki Czeskiej, sądom lub innym organom ścigania, w zakresie innym organom ścigania, w niezbędnym niezbędnym zakresie i w granicach prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub do firm międzynarodowych

W ramach powyższego przetwarzania dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane do krajów trzecich lub firm międzynarodowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych

W tym przetwarzaniu podejmowanie automatycznych decyzji nie występuje.

Inne informacje

Twoje dane osobowe mogą być zgodnie z prawem 499/2004 Coll., w sprawie usług archiwizacji i archiwizacji archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, badań historycznych lub statystycznych.

10. Rozliczenia z dostawcami z tytułu poniesionych przez nich kosztów gwarancji

Cel przetwarzania

Rozliczenie z dostawcami z tytułu poniesionych przez nich kosztów gwarancji

Opis celu przetwarzania

Przekazane nam dane osobowe będziemy wykorzystywać do rozliczeń z naszymi dostawcami (w tym m.in. w celu zabezpieczenia rekompensaty) za poniesione przez nich koszty gwarancyjne.

Aby móc rozliczyć się z dostawcą, musimy przekazać nam niektóre z Twoich dane osobowe.

Zezwolenie na przetwarzanie .

Mamy uzasadniony interes w zapewnieniu, że to przetwarzanie do przeprowadzenia. Interes ten leży w naszym dostosowaniu do dostawcami.

Źródło danych osobowych

Uzyskujemy dane osobowe bezpośrednio od stron trzecich.

Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych

 • Dane techniczne produktu.

Informacje o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy w każdej kategorii, można znaleźć w dokumencie "Polityka prywatności".

Czas przetwarzania i archiwizacji

Twoje dane osobowe będą archiwizowane przez 5 lat po przetworzeniu rekompensata

Kategorie podmiotów przetwarzających lub odbiorców, którym dane osobowe możemy ujawnić dane osobowe

Bezpośrednie procesory:

Dostawca wadliwej części.

Inne procesory:

W uzasadnionych przypadkach dane osobowe użytkownika mogą być przekazane policji Republiki Czeskiej, sądom lub innym organom ścigania, w zakresie innym organom ścigania, w niezbędnym niezbędnym zakresie i w granicach prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub do firm międzynarodowych

W ramach powyższego przetwarzania dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane do krajów spoza UE, ale mogą zostać przekazane producentowi, międzynarodowej firmy Volvo Cars Corporation, Gothenburg, 405 31, Szwecja.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych

W tym przetwarzaniu podejmowanie automatycznych decyzji nie występuje.

Inne informacje

Twoje dane osobowe mogą być zgodnie z prawem 499/2004 Coll., w sprawie usług archiwizacji i archiwizacji archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, badań historycznych lub statystycznych.1) Inspektor ochrony danych pod tym adresem pisemnym reprezentuje wszystkie spółki VOLVO Group wymienione w pierwszym akapicie. w pierwszym akapicie.

 

 

Wdrożenie działań marketingowych

Niniejszym dokumentem CARDION CARS a.s.z siedzibą przy ul. z siedzibą pod adresem K Chotobuzi 333, 251 01 Čestlice, ID: 28448430, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze. Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja B, wkładka 14583 i jego CARDION CARS a.s., oddział Dejvice, Podbabská 17, Praga 6 - CARDION CARS a.s., oddział Dejvice, ul. Dejvice i CARDION CARS a.s., oddział Stodůlky, Šafránkova, 155 00 Praha 5 - Stodůlky ("Odpowiednik") i członkowie Grupy VOLVO spółka Auto Cardion s.r.o. z siedzibą w Heršpická 788/9, 639 00 Brno-Štýřice, ID: 04156854, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Pradze, sekcja C, wkładka 88475, Volvo Car Czech Republic s.r.o. z siedzibą pod adresem K Chotobuzi 333, 251 01 Čestlice, numer identyfikacyjny: 63981726, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, pozycja 88475. Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wkładka 39848 oraz Volvo Group Czech Republic, s.r.o. z siedzibą pod adresem Obchodní 109, 251 01 Čestlice, nr identyfikacyjny: 61055239, zarejestrowaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wkładka 43796 (zwana dalej "Group VOLVO"), przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych i praw użytkownika związanych z tym przetwarzaniem. Twoich praw związanych z tym przetwarzaniem.

Przetwarzanie odbywa się w kontekście tej działalności polegającej na sprzedaży samochodu i świadczeniu usług posprzedażnych.

 1. Działania marketingowe i badania rynku
 2. Przeprowadzanie badań satysfakcji
Jakie są Twoje prawa?

Użytkownik ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych
 2. Prawo do sprostowania danych
 3. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania
 5. Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania
 6. Prawo do przenoszenia danych
 7. Prawo do sprzeciwu
 8. Prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Więcej informacji na temat praw użytkownika można znaleźć w "Polityce prywatności".

Jak możesz skorzystać ze swoich praw?

Aby komunikować się z VOLVO Group w sprawie ochrony danych osobowych, można skorzystać z następujących kontaktów.

Elektronicznie na:

https://www.volvista.pl/gdpr

Telefonicznie pod adresem:

+420 730 811 888

Na piśmie do:

CARDION CARS a.s.
Do rąk DPO
K Chotobuzi 333
251 01 Čestlice

Jeśli żądania użytkownika związane z wykonywaniem jego praw są ewidentnie nieuzasadnione lub nieracjonalne, Auto Průhonice może zażądać zwrotu uzasadnionych kosztów, nieprzekraczających niezbędnych kosztów kosztów rozpatrzenia żądania.

Inspektor ds. prywatności

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych można skontaktować się z inspektorem ochrony danych Auto Průhonice.

1. Realizacja działań marketingowych i badań rynku

Cel przetwarzania

Docieranie z ofertami produktów, usług i badań rynkowych marki VOLVO, w tym informacji o produktach, usługach, promocjach, konkursach, biuletynach i kartkach świątecznych. wakacje.

Opis celu przetwarzania

Przekazane nam dane osobowe są wykorzystywane do informowania o:

. - produktach i usługach VOLVO; oraz Grupa VOLVO.

 • Działanie,
 • konkursy,
 • subskrypcja newslettera,
 • reklamy,
 • wysyłanie katalogu lub
 • wysyłanie kartek świątecznych.

Możemy również wykorzystywać dane osobowe użytkownika do gromadzenia, analizowania i przechowywania wyników jakościowych i ilościowych badań, które mogą być prowadzone przez agencję zewnętrzną. Odpowiedzi odpowiedzi będą przetwarzane zbiorczo i w żadnym wypadku konkretne dane nie będą powiązane z Twoją osobą. . .

Zezwolenie na przetwarzanie .

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych jest udzielane na podstawie zgodę. Jeśli użytkownik nie wyraził na to zgody, nie będziemy przetwarzać danych osobowych z tego powodu.

Źródło danych osobowych

Dane osobowe uzyskujemy bezpośrednio od użytkownika.

Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych

 • Id,
 • Dane kontaktowe,
 • Dane opisowe,
 • Profil działalności,
 • Dane techniczne produktu,
 • Historia handlowa,
 • Informacje o rodzinie i innych osobach,
 • Informacje o komunikacji i interakcji z rówieśnikami,
 • Identyfikatory sieci.

Informacje na temat tego, jakie dane osobowe przetwarzamy w każdej kategorii, można znaleźć na stronie "Polityka prywatności".

Czas przetwarzania i archiwizacji

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w tym celu przez 5 lat od udzielenia zgody. wyrażenia przez użytkownika zgody, a następnie będziemy archiwizować jego zgodę przez kolejne 5 lat.

Kategorie podmiotów przetwarzających lub odbiorców, którym dane osobowe możemy ujawnić dane osobowe

Bezpośrednie procesory:

Spółki w ramach VOLVO Group, Agencje marketingowe agencje, organizatorzy wydarzeń, media, importer, operator Operator serwerów, Agencja zarządzania gośćmi, Infolinia, Agencja badań rynku.

Inne procesory:

W uzasadnionych przypadkach dane osobowe użytkownika mogą być przekazane policji Republiki Czeskiej, sądom lub innym organom ścigania, w zakresie innym organom ścigania, w niezbędnym niezbędnym zakresie i w granicach prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub do firm międzynarodowych

W ramach powyższego przetwarzania dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane do krajów spoza UE, ale mogą zostać przekazane producentowi, międzynarodowej firmy Volvo Cars Corporation, Gothenburg, 405 31, Szwecja.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych

W tym przetwarzaniu podejmowanie automatycznych decyzji nie występuje.

Inne informacje

Twoje dane osobowe mogą być zgodnie z prawem 499/2004 Coll., w sprawie usług archiwizacji i archiwizacji archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, badań historycznych lub statystycznych.

2. Wdrożenie badania satysfakcji

Cel przetwarzania

Docieranie do klientów w celu określenia świadczonych usług.

Opis celu przetwarzania

Przekazane nam dane osobowe są wykorzystywane do informowania o:

- Określania zadowolenia z produktów i usług usług świadczonych przez VOLVO,

Możemy również wykorzystywać dane osobowe użytkownika do gromadzenia, analizowania i przechowywania wyników badań jakościowych i ilościowych, które mogą być prowadzone przez agencję zewnętrzną. Odpowiedzi użytkownika będą przetwarzane zbiorczo i nie będą w żaden sposób konkretne dane zostaną powiązane z Twoją osobą.

Zezwolenie na przetwarzanie

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych jest udzielane na podstawie zgodę. Jeśli użytkownik nie wyraził na to zgody, nie będziemy przetwarzać danych osobowych z tego powodu. .

Źródło danych osobowych

Dane osobowe uzyskujemy bezpośrednio od użytkownika.

Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych

 • Id,
 • Dane kontaktowe,
 • Dane techniczne produktu,

Informacje na temat tego, jakie dane osobowe przetwarzamy w każdej kategorii, można znaleźć na stronie "Polityka prywatności"

Czas przetwarzania i archiwizacji

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w tym celu przez 5 lat od udzielenia zgody. wyrażenia zgody, a następnie będziemy archiwizować tę zgodę przez kolejne 5 lat. lat.

Kategorie podmiotów przetwarzających lub odbiorców, którym dane osobowe możemy ujawnić dane osobowe

Bezpośrednie procesory:

Spółki w ramach VOLVO Group, Agencja przeprowadzająca badania satysfakcji.

Inne procesory:

W uzasadnionych przypadkach dane osobowe użytkownika mogą być przekazane policji Republiki Czeskiej, sądom lub innym organom ścigania, w zakresie organom ścigania, w niezbędnym niezbędnym zakresie i w granicach prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub do firm międzynarodowych

W ramach powyższego przetwarzania dane osobowe użytkownika będą przekazywane:

(a) w obrębie UE: do międzynarodowej spółki Volvo Cars Corporation, Göteborg, 405 31, Szwecja;

b) poza UE: Medallia, Inc, z siedzibą pod adresem 6220 Stoneridge Mall Rd Floor 2, Pleasanton, CA 94588, USA.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych

W tym przetwarzaniu podejmowanie automatycznych decyzji nie występuje.

Inne informacje

Twoje dane osobowe mogą być zgodnie z prawem 499/2004 Coll., w sprawie archiwizacji i usług archiwizacyjnych archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych.